@SaraMegibow that response completely ignores the…

@SaraMegibow that response completely ignores the “long tail” phenomenon