@bradfordlit definitely blush. From Texas if regio…

@bradfordlit definitely blush. From Texas if region matters 😉