@joshuamneff definitely a kilt!

@joshuamneff definitely a kilt!